Szanowna Klientko,

skoro jesteś na stronie poświęconej reklamacjom to domyślam się, że coś poszło “nie tak”

z Twoim zamówieniem.

Postaramy się jak najszybciej naprawić nasz błąd.

Zanim złożysz “formalną reklamację” daj nam znać telefonicznie (+48 61 111 01 68), mailowo (sklep@papatka.pl) lub przez

messengera co poszło nie tak a my postaramy się błyskawicznie w ciągu pierwszego

kontaktu rozwiązać problem.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na drogę formalną poniższy wyciąg z Regulaminu Sklepu

pozwoli Ci w sposób szybki i prosty złożyć reklamację:

“6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu

Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe

informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień

Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej

reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@alohomora.pl.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i

nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem

zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,

określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do

tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt

wadliwy na adres: ul. Żeromskiego 16a, 64-200 Wolsztyn. W przypadku Klienta będącego

konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta

niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj

Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby

nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w

którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt

kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl.

Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi

udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania

sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie

sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:

http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez

Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem

infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach

8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących

do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na

stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).”

Nie mam konta

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło