Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PAPATKA.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.papatka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się

praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej

korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne,

a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też

postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących

przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść

konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu

z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.papatka.pl prowadzony

jest przez Alohomora sp. z o.o z siedzibą w Wolsztynie (adres siedziby: 64-200 Wolsztyn ul.

Hoene Wrońskiego 7/1 64-200 Wolsztyn) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837207; sąd rejestrowy, w którym

przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w

wysokości: 200 000 zł.; NIP: 9231735700; REGON: 385899054, adres poczty elektronicznej:

biuro@alohomora.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 61 111 01 68.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do

przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie

Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do

przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku

z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe

przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce

prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera

przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora

w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych

oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie

Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu

Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym

podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub

Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności

(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz

dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności

poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy

Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964

nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem

podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,

w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych

przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna

świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która

umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od

Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o

Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.papatka.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Alohomora sp. z o.o z siedzibą w Wolsztynie

(adres siedziby: 64-200 Wolsztyn ul. Hoene Wrońskiego 7/1 64-200 Wolsztyn) wpisaną do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837207;

sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań -

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

kapitał zakładowy w wysokości: 200 000 zł.; NIP: 9231735700; REGON: 385899054, adres

poczty elektronicznej: biuro@alohomora.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 61 111 01 68.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta

między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także

osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba

prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi

Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,

Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych

kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola

„Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę

następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Z Konta Usługobiorca może również korzystać poprzez zaznaczenie odpowiedniego

checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorcy

zostaje utworzone Konto.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta

(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@alohomora.pl lub

też pisemnie na adres: ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z

momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w

Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie

dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na

stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z

obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji

wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia

niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących

Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,

sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także

podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego

pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego

pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”

widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być

przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można

się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania

Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia

Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,

wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego

żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: biuro@alohomora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200

Wolsztyn.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z

dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w

wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,

Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość

ekranu: 1024x768;

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób

zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych

oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem

procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca

może składać na przykład:

2.4.1.1. pisemnie na adres: Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@alohomora.pl.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego

reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi

podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie

Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych

polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego

przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,

dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości

tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu

Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez

Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2

Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu

Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w

systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy

Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu

https://poland.payu.com/ – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie

Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na

stronie internetowej https://poland.payu.com/

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą

przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PAYU. Obsługę

płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto

i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości),

NIP: 7792308495, (PayU)

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych

albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3

dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze

przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do

dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce

informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym

także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka paczkomatowa.

5.4.3. Transport własny Sprzedawcy.

5.4.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Żeromskiego 16a, 64-200 Wolsztyn – w

Dni Robocze, w godzinach od 09:30 do 16:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku

Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy

Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku

rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez

Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w

terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania

Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości

do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie

może przekroczyć 1 Dni Roboczego. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie

dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu

do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku

rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze

osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu

Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe

informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień

Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej

reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@alohomora.pl.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i

nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem

zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,

określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do

tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt

wadliwy na adres: ul. Żeromskiego 16a, 64-200 Wolsztyn. W przypadku Klienta będącego

konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta

niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj

Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby

nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w

którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt

kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl.

Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi

udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania

sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie

sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:

http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez

Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem

infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach

8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących

do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na

stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów

określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać

złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@alohomora.pl.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz

na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument

może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie

przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w

przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia

w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za

niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,

zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy

Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta

sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie

Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub

dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub

przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Żeromskiego

16a, 64-200 Wolsztyn.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które

obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie

konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,

który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek

zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się

proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w

umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub

wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są

Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,

których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie

może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby

Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli

Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,

lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania

dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie

dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w

drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do

celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które

nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za

wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta

stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do

Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są

skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego

konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego

także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku

może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w

stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać

dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta

sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze

skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy

stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez

względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny

oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego

tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma

zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do

Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub

niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w

stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie

zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca

nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą

zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze

ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże

Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]

Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie

wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku

gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub

podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od

umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym

charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w

żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami

przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie

będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub

wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,

poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami

będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000

r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr

141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z

Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Alohomora sp. z o.o

ul. Hoene Wrońskiego 7/1, 64-200 Wolsztyn

papatka.pl

biuro@alohomora.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Nie mam konta

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło