Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO PAPATKA.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co

oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu

Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące

przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym

podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane

dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies

oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego jest Alohomora sp. z o.o z siedzibą w Wolsztynie (adres siedziby: 64-200

Wolsztyn ul. Hoene Wrońskiego 7/1 64-200 Wolsztyn) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837207; sąd rejestrowy, w którym

przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w

wysokości: 200 000 zł.; NIP: 9231735700; REGON: 385899054, adres poczty elektronicznej:

biuro@alohomora.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 61 111 01 68. – zwany dalej

„Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu

Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

(1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie

wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i

niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania

Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem

skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w

takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną

umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na

stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki

ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na

Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w

celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi

Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,

których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest

odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z

prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane

dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i

adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do

osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający

odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym

lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze

zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby

przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać.

Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje

środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,

danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i

rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna)

należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego

dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach,

gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo

zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności.

Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu

Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności –

w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych

przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub

Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje

się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego

Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu

wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w

następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia

w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) –

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego

Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla

Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku

wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez

Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na

dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z

dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi

Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie

mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) –

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może

podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) –

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla

Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) –

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie

Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia

sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla

Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji

zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług

podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot

obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów

przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi

Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do

wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego

celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą

przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być

przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub

proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu

dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu

zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie

niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku

Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub

kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie

Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,

informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności

gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do

prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz

dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej

Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu

dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym

do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką

prywatności.

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi

wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria

prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie

niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą

polityką prywatności.

4.3.5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek

społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających

przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od

dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu

społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby

odwiedzającej, w tym również:

4.3.5.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z

wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub

logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i

udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w

zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj:

https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na

stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,

zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od

tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22

ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne

informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze,

Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego

profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów

marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez

Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też

możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem

korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie

rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach,

przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom

danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej

oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie

decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych

warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie

zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego

Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym

czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie

Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych

osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec

tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba,

której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia

przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma

prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych

wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane

są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub

art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane

są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i

trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w

szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania

dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania

publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na

podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać

tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której

dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są

przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej

danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki

prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej

wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na

wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na

stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę

Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci

smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania

można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można

podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu

Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub

wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego

pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do

preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony

Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie

odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie

spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na

stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale

społecznościowe

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania

przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że

są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies

niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i

funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony

Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w

sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies

marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies

(w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili

przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki

cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki

„Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”,

„Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do

zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki

cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole

„Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć

wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może

okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na

niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania

Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z

przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki

internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików

Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach

internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych

stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,

Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House,

Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i

analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach

powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie

Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy.

Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane

jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich

zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z

których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne

(wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do

Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu

można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google

Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka

dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal

Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność

reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a

także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu

Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam

w swoim koncie na portalu Facebook.com:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności

tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego

Administratora

Nie mam konta

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło